Dziś jest czwartek, 29.02.2024, imieniny Romana, Oswalda
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Finansowy » Zadania Referatu Finansowego

Zadania Referatu Finansowego

Do zadań Referatu Finansowego należy w szczególności:

 1. Zapewnianie obsługi finansowo-księgowej Urzędu i organu Gminy:

1) prowadzenie ewidencji środków pochodzących z budżetu UE w ramach realizowanych programów i projektów;

2) sporządzanie przelewów;

3) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu       Gminy;

4) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta;

5) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu         sprawozdawczości;

6) prowadzenie ewidencji mienia;

7) prowadzenie ksiąg rachunkowych;

8) rozliczanie inwentaryzacji;

9) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,

10) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;

11) dokonywanie naliczeń amortyzacji i umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 1. Prowadzenie spraw w zakresie płac:

1) naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych w programie płacowym;

2) prowadzenie rozliczeń i dokumentacji w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń;

3) prowadzenie spraw i dokumentacji dotyczących PFRON i grupowego ubezpieczenia pracowniczego;

4) prowadzenie spraw związanych z ZFŚS.

 1. Prowadzenie spraw w zakresie wymiaru podatków i opłat:

1) dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego od osób fizycznych i prawnych;

2) prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach umorzeń zaległości podatkowych;

3) prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach ulg i zwolnień wynikających bezpośrednio z ustaw podatkowych;

4) prowadzenie ewidencji podatników;

5) prowadzenie prawidłowej ewidencji przypisów i odpisów;

6) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji i informacji podatkowych składanych organowi podatkowemu;

7) wydawanie zaświadczeń podatnikom;

8) sporządzanie sprawozdań dotyczących podatków;

9) kontrola realizacji obowiązku podatkowego;

10) przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat.

 1. Prowadzenie spraw w zakresie księgowości podatkowej

1) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych;

2) naliczanie, ewidencjonowanie i egzekwowanie podatku od posiadanych środków transportowych;

3) wydawanie zaświadczeń podatnikom;

4) sporządzanie sprawozdań dotyczących podatków;

5) kontrola realizacji obowiązku podatkowego;

6) prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów,   wpłat, zwrotów, zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i opłat;

7) przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat;

8) prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach umorzeń zaległości podatkowych;

9) podejmowanie działań windykacyjnych w stosunku do dłużników, wynikłych z niezrealizowania lub niewłaściwego realizowania obowiązku podatkowego.

      5. Obsługa wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;

      6. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem rocznego limitu i kwoty zwrotu podatku

          akcyzowego;

 1. Prowadzenie obsługi kasowej:

1) sporządzanie raportów kasowych;

2) przyjmowanie należności pieniężnych stanowiących dochody budżetu Gminy;

3) gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania.

 1. Współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy.
 2. Prowadzenie spraw z tytułu egzekucji należnych opłat, kar i innych należności na rzecz Gminy.
 3. Współpraca z Urzędami   Skarbowymi, bankami oraz innymi instytucjami.
 4. Przygotowywanie sprawozdań, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań.
 5. Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Współdziałanie z Referatem Organizacyjnym w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników.
 7. Opracowywanie i przygotowywanie akt do archiwum oraz ich przekazywanie osobie odpowiedzialnej za prowadzenie archiwum zakładowego.
 8. Prowadzenie spraw związanych z Centralną Ewidencją Działalności Gospodarczej.