Dziś jest środa, 22.01.2020, imieniny Anastazego, Wincentego
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Finansowy » Aktualności » Umowa terminowa a ciąża

Umowa terminowa a ciąża

Umowa terminowa a ciąża

Umowy terminowe a ciąża i zasiłek macierzyński

   Umowa na czas określony i czas wykonywania określonej

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy zawartej na czas określony z pracownicą w przypadku, gdyby w dniu jej rozwiązania pracownica ta była po 3 miesiącu ciąży (po upływie 12 tygodnia).

Umowa przedłuża się wtedy do dnia porodu. Tak stanowi art. 177 § 3 Kodeksu Pracy.

Przykład.

Pracodawca zawarł z pracownicą umowę o pracę na okres od 01 lipca do 31 grudnia 2017r.

W m-cu październiku przedłożyła pracodawcy zaświadczenie, że jest w ciąży (zgodnie z art. 185 § 1 Kodeksu pracy jest ona zobowiązana przedstawić pracodawcy zaświadczenie o stanie ciąży).

Z uwagi na to, że w dniu rozwiązania umowy, tj. 31.12.2017r. będzie już po 3 miesiącu ciąży, jej umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Przepis ten dotyczy również pracownic wykonujących pracę nakładczą, młodocianych zatrudnionych na czas określony w celu przygotowania zawodowego oraz zatrudnionych na okres próbny powyżej 1 miesiąca.

 

       Z dniem porodu przedłużona umowa automatycznie ulega rozwiązaniu. Kobieta traci status pracownika i w związku z tym nie przysługuje jej ani urlop macierzyński, ani urlop wychowawczy. Zachowuje jednak prawo do zasiłku za te okresy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zasiłkowej (Dz.U. z 2017r. poz. 1368).

Jest on wypłacany przez ZUS przez taki okres, jaki przysługiwałby kobiecie, gdyby pozostawała w stosunku pracy.

W tym celu kobieta musi złożyć stosowny wniosek do ZUS-u, załączając:

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży w okresie zatrudnienia,

- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,

- świadectwo pracy

- zaświadczenie płatnika składek (pracodawcy) wystawione na druku ZUS Z-3 (dotyczące wysokości podstawy do naliczenia kwoty zasiłku).

Dokumenty te kobieta może również złożyć do ZUS za pośrednictwem swego byłego pracodawcy.

 

Umowa na zastępstwo.

Umowa o pracę na zastępstwo zawarta z kobietą w ciąży lub taką, która zajdzie w ciążę w trakcie jej trwania – nie podlega ochronie.

Wprawdzie nie można rozwiązać takiej umowy za wypowiedzeniem (co wynika wprost z art. 177 § 1 Kodeksu pracy), ale rozwiązuje się ona z chwilą powrotu zastępowanego pracownika. Nie można przedłużyć jej do dnia porodu (art. 177 § 31 Kodeksu pracy).

Jeśli pracownica zatrudniona na zastępstwo przedłoży pracodawcy zwolnienie lekarskie w trakcie zatrudnienia, to wynagrodzenie chorobowe (do 33 dni) lub zasiłek chorobowy (począwszy od 34 dnia) będzie jej przysługiwał pod warunkiem, że:

- pomiędzy poprzednim a obecnym okresem ubezpieczenia chorobowego nie nastąpiła przerwa dłuższa niż 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym albo bezpłatnym,

- legitymuje się co najmniej 10-letnim stażem pracy.

W przeciwnym wypadku wynagrodzenie chorobowe otrzyma dopiero po 30 dniach – po tak zwanym okresie wyczekiwania.

Po powrocie zastępowanego pracownika i rozwiązaniu umowy, pracodawca przekaże zwolnienie lekarskie w/w pracownicy do ZUS w celu dalszej realizacji.

Jeśli jednak pracownica nie będzie miała wcześniejszego okresu ubezpieczenia chorobowego (nie spełni jednego z dwóch powyższych warunków) a umowę na zastępstwo będzie miała zawartą na okres krótszy bądź równy 30 dni, to w takim przypadku nie będzie miała prawa do wynagrodzenia chorobowego, a w konsekwencji do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia.

Natomiast, jeśli jej niezdolność do pracy (otrzyma zwolnienie lekarskie) powstanie już po ustaniu zatrudnienia, to zasiłek chorobowy będzie jej przysługiwał pod warunkiem, że:

  • niezdolność powstanie w ciągu 14 dni od ustania zatrudnienia i
  • będzie trwała bez przerwy co najmniej 30 dni.

 

       Niestety, kobieta zatrudniona na umowę na zastępstwo nie ma już prawa po porodzie do zasiłku macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Wyjątkowo pracownica mogłaby uzyskać zasiłek macierzyński, jeśli zatrudnienie ustałoby w okresie ciąży wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z naruszeniem przepisów prawa (np. gdyby została nieprawidłowo zwolniona z pracy), co potwierdzono by prawomocnym orzeczeniem sądu.

 

                                                                                       D. K.                                          


Pozostałe aktualności